Regulamin usług hostingowych RzukNET.pl

§ 1 Definicje

 1. RzukNET – RzukNET Rafał Chrabąszcz z siedzibą w 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 42, NIP: 9222887729, REGON: 060492545 (dalej także jako Usługodawca);
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca wykupioną usługę hostingową u Usługodawcy;
 3. Usługa Hostingowa –świadczona przez RzukNET usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi zasobów systemu teleinformatycznego, tj. przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy w celu zamieszczenia i przechowywania na niej danych („Dane”) (w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 27 lipca 2002 r.) („Usługa Główna”) oraz uruchomieniu wybranych przez Klienta usług dodatkowych, integralnie związanych z udostępnieniem tej przestrzeni, zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej RzukNET https://rzuknet.pl/;
 4. Usługa dodatkowa – usługa wybrana przez Klienta, integralnie związana z Usługą Głowna. Usługa dodatkowa może polegać m.in. na udostępnieniu Klientowi dodatkowych kont e-mail, transferze danych, zwiększeniu parametrów transferu i innych. Koszt, jaki Klient ponosi za udostępnienie Usługi Głównej wraz z usługami dodatkowymi podano w cenniku na stronie internetowej RzukNET: https://rzuknet.pl/cennik;
 5. Dane (Dane zgromadzone na serwerze) – dane, które Klient zamieszcza i przechowuje na udostępnionej mu w tym celu przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy;
 6. Transfer – limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin usług hostingowych RzukNET zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://rzuknet.pl/regulamin;
 8. Okres testowy – wskazany przez RzukNET okres, w którym klient ma dostęp do zamówionej usługi hostingowej bezpłatnie w celu jej sprawdzenia;
 9. Pełna aktywacja usługi – po uiszczeniu przez Klienta Opłaty Abonamentowej, Klient otrzymuje pełny dostęp do usługi;
 10. Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Klienta tytułem świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę na podstawie dokumentu pro forma wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta. Klient z góry wnosi Opłatę Abonamentową za cały Okres Abonamentowy;
 11. Okres Abonamentowy – czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla RzukNET z góry na podstawie dokumentu pro forma. Jeden okres abonamentowy trwa 12 miesięcy (1 rok);
 12. Strona internetowa RzukNET – strona internetowa dostępna pod adresem https://rzuknet.pl;
 13. SPAM – przesyłanie pocztą elektroniczną (e-mail) informacji handlowych, które nie były zamawiane przez adresata;
 14. Administrator danych- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (RzukNET Rafał Chrabąszcz ul. 3 Maja 42, 22-440 Krasnobród), kontakt z Administratorem danych – biuro@rzuknet.pl, ;
 15. Strony – oznaczają Usługodawcę oraz Klienta;
 16. Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą telefoniczną na numery:
  telefon: +48 881 462 385, +48 730 115 349 – poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00
  * Opłaty za połączenia telefoniczne według stawek Operatora
  Drogą Mailową na adres: biuro@rzuknet.pl czynny całą dobę

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady świadczenia Usług Hostingowych przez Usługodawcę oraz korzystania z tych usług przez Klienta.
 2. Uruchomienie usługi na Okres Testowy oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Naruszanie postanowień Regulaminu przez Klienta wywołuje skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Klienta w zakresie korzystania z Usług Hostingowych, Klient obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.
 5. Przedsiębiorcą jest ten Klient, który korzysta z Usług Hostingowych w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, chociażby nawet nie była ona zarejestrowana (na przykład prowadzenie sklepu internetowego na wykupionym serwerze przez osobę, która nie dopełniła formalnego obowiązku rejestracji działalności gospodarczej).
 6. Konsumentem jest ten Klient, który korzysta z Usług Hostingowych w celu innym, niż bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Wypełniając formularz zamówienia Klient zaznacza, czy jest przedsiębiorcą czy konsumentem i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanej danej z rzeczywistym stanem rzeczy.

§ 2a Informacja o Przetwarzaniu danych osobowych

 1. Klient powierza Administratorowi danych , w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania przez RzukNET w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych / RzukNET/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez RzukNET w zakresie określonym w danych kontaktowych (Formularz zamówienia, e-mail) umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 4. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie do wglądu i możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez Administratora danych, danych osobowych.
 5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Klient ma także prawo do przenoszenia danych.
 7. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane są udostępniane firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług hostingowej jak np. biura rachunkowe, rejestratorzy domen, inne firmy w zakresie niezbędnym do realizacji usług RzukNET.
 8. Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie RzukNET, dane są przetwarzane na czas obowiązywania umowy lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji uslug, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa. Dane mogą być również przechowywane po zakończeniu trwania umowy jednak wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wyłącznie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, przy czym przysługuje Państwu prawo do „bycia zapomnianym” na wyraźną Państwa prośbę.
 9. Administrator danych zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez ogólne stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator danych zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach WWW RzukNET. W przypadku braku zgody ze strony klienta jest on zobowiązany powiadomić RzukNET odrębnym pismem.

§ 3 Zamówienie usługi hostingowej

 1. Zamówienie Usługi Hostingowej w Biurze Obsługi Klienta RzukNET.

§ 3a Okres Testowy. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W momencie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Hostingowej następuje automatyczna aktywacja Serwera na określony przez Usługodawcę okres Testowy wynoszący 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
 2. W okresie testowym Klient ma prawo bezpłatnie korzystać z Usługi.
 3. W okresie testowym Klient może uiścić Opłatę Abonamentową. Z chwilą uiszczenia Opłaty Abonamentowej następuje Pełna Aktywacja Usługi na Okres Abonamentowy, liczony od dnia zawarcia Umowy.
 4. W razie nieuiszczenia przez Klienta Opłaty Abonamentowej do końca okresu testowego następuje dezaktywacja Usługi, Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań, dane zgromadzone na Serwerze oraz dane osobowe Klienta zostają usunięte, a umowa o świadczenie usługi hostingowej uważana jest za niezawartą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług Hostingowych w trakcie Okresu Testowego, jeśli istnieje podejrzenie, że Klient nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub narusza zasady współżycia społecznego lub jeśli po raz kolejny korzysta z Serwera wyłącznie w Okresie Testowym.
 6. Niezależnie od powyższych postanowień, zamówienie Usługi Hostingowej może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej na piśmie przez obie Strony.
 7. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w Okresie Testowym), Klient ma prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@rzuknet.pl W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej do końca okresu testowego jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.
 8. Jeżeli jednak w Okresie Testowym Klient uiści Opłatę Abonamentową prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone z mocy art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta, ponieważ aktywacja Serwera oznacza wykonanie w pełni usługi, na co konsument wyraża zgodę.

§ 4 Faktury, rachunki, płatności

 1. Za wniesioną, na podstawie dokumentu pro forma, opłatę RzukNET wystawia Klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje wysłana w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia uiszczenia Opłaty Abonamentowej na wskazanym w pro formie rachunku bankowym Usługodawcy do Klienta pocztą tradycyjną lub pocztą email w zależności jaką opcję Klient wybrał składając zamówienie wraz z dwoma egzemplarzami umowy oraz niniejszym regulaminem.
 2. Jeśli Klient korzystający z Usług Hostingowych nie poinformuje RzukNET, że rezygnuje z przedłużenia Okresu Abonamentowego, RzukNET dostarcza Klientowi na podany przezeń przez Klienta adres e-mail dokument pro forma na 14 dni przed końcem abonamentu wraz z informacją, jak przedłużyć usługę na kolejny Okres Abonamentowy. W przypadku Klienta będącego konsumentem dokument ten zawiera wyraźną informację, że Umowa ulega zakończeniu z upływem Okresu Abonamentowego, za który została uiszczona Opłata Abonamentowa, że przedłużenie Umowy nie jest obowiązkowe i że brak jakiejkolwiek reakcji konsumenta nie spowoduje automatycznego przedłużenia Umowy na kolejny Okres Abonamentowy i tym samym powstania obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za ten okres.
 3. Brak wpłaty w terminie za przedłużenie Okresu Abonamentowego skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwera na okres 7 dni z chwilą zakończenia Okresu Abonamentowego. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania Serwera, RzukNET zaprzestaje świadczenia Usług Hostingowych, co skutkuje usunięciem wszelkich Danych Klienta zgromadzonych na Serwerze oraz usunięciem Konta (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).
 4. W przypadku uiszczenia zaległej Opłaty Abonamentowej w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu Serwera, dostęp do Serwera zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z opóźnienia lub zwłoki w zaksięgowaniu Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Usługodawcy, spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności przedsiębiorców pocztowych, banki, pełnomocników, posłańców i innych. W przypadku konsumentów nie dotyczy to osób trzecich, o których mowa w §5 ust. 13 Regulaminu.
 6. Wysokość opłat określona w cenniku gwarantowana jest przez RzukNET w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.
 7. Zmiana na życzenie Klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego:
  na tańszą – nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego Okresu Abonamentowego,
  na droższą – nie wydłuża opłaconego Okresu Abonamentowego, Klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego Okresu Abonamentowego.

§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 1. RzukNET zobowiązuje się zapewnić Klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p. 11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez RzukNET, trwający ponad 24 godziny RzukNET zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą wyczerpuje to wszelkie roszczenia Klienta wobec Usługodawcy wynikające z braku możliwości dostępu do wykupionego serwera. W przypadku Klienta będącego konsumentem, nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy na zasadach ogólnych. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych może skutkować zablokowaniem lub usunięciem serwera.
 3. Klient wykorzystuje wszystkie usługi RzukNET wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną RzukNET nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Klienta na udostępnionej mu przestrzeni dyskowej jak i związaną z nim działalność, chyba że otrzymał on urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RzukNET nie jest zobowiązany do sprawdzania i monitorowania przekazywanych, zamieszczanych i przechowywanych danych i nie robi tego. RzukNET nie ponosi jednak odpowiedzialności za świadczone przez Klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 4. RzukNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych lub przechowywanych na udostępnionej przestrzeni dyskowej, RzukNET może (a w niektórych wypadkach) ma obowiązek uniemożliwić dostęp do tych danych. W przypadku urzędowego zawiadomienia RzukNET nie ma obowiązku zawiadamiania Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych i nie ponosi wobec niego odpowiedzialności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości RzukNET nie ma obowiązku zawiadamiania Klienta będącego przedsiębiorcą o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych i nie ponosi wobec niego odpowiedzialności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości, jeśli Klient jest konsumentem, RzukNET zawiadamia go o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych z 2 godzinnym wyprzedzeniem na adres email Klienta, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do wiadomości oraz przedstawienie twierdzeń, dowodów i zarzutów. Jednakże RzukNET może pominąć obowiązek uprzedniego zawiadomienia, jeśli wiadomość jest oczywiście uzasadniona lub porozumienie z Klientem napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub też dane lub związana z nimi działalność w sposób bezsporny naruszają prawo. W obu wypadkach RzukNET nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta.
 5. Zabrania się zamieszczania, przechowywania oraz rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania, zamieszczania i przechowywania treści pornograficznych i pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie, nielegalne keye i klucze oraz keygeneratory), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników RzukNET (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
 6. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej Usługi Hostingowej, Klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a Klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, Usługa hostingowa świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.
 7. Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera wirtualnego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Klientowi przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2
 8. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez Klienta, RzukNET ma prawo zablokować lub usunąć dane z Serwera hostingowego ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 9. Odsprzedawanie przez Klienta części zamówionej usługi jest niedopuszczalne.
 10. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. RzukNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku Serwera. RzukNET wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę, chyba, że Klient jest konsumentem, wówczas odpowiedzialność RzukNET ograniczona jest do 10-krotnej wartości utraconych lub uszkodzonych danych.
 12. RzukNET zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. RzukNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności takich, jak: awaria łącza operatorów internetowych, wystąpienie siły wyższej – kataklizmów, działanie czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez RzukNET, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla RzukNET. Odpowiedzialność RzukNET nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści (lucrum cessans) Klienta i w przypadkach innych, niż spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem Usługodawcy, jest ograniczona do kwoty rocznej Opłaty Abonamentowej uiszczonej przez Klienta.
 13. W przypadku klientów będących Konsumentami RzukNET ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. W razie świadczenia Usług Hostingowych w sposób niezgodny z umową, a w szczególności w razie naruszenia gwarancji braku dostępu do serwera przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usług (?Reklamacja?).
 2. Reklamacja winna być sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres RzukNET: RzukNET Rafał Chrabąszcz, ul. 3 Maja 42, 22-440 Krasnobród. Termin ten nie dotyczy użytkownika będącego konsumentem.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację. W razie braku tych danych RzukNET wzywa Klienta to uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie. W razie nieuzupełnienia reklamacji pozostawiona ona jest bez rozpoznania ze względu na brak wystarczających danych pozwalających na rozpatrzenie reklamacji (np. brak precyzyjnego opisu problemu).
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma zwrotną odpowiedź na adres e-mail, wskazującą rozstrzygnięcie Reklamacji oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia. Brak rozpatrzenia w tym terminie reklamacji nie oznacza jej uznania przez RzukNET.
 5. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a RzukNET korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zarówno RzukNET jak i Klient w trakcie realizacji Usługi Hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii kwestii przepisów prawnych.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem, złożonym drugiej Stronie najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozwiązania umowy, jeżeli zakończenie Umowy następuje przed końcem Okresu Abonamentowego, Klient otrzymuje zwrot uiszczonej Opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanej części Okresu Abonamentowego.
 3. Wskutek rozwiązania Umowy Konto Klienta, wraz ze wszelkimi danymi zgromadzonymi na Serwerze, ulega usunięciu (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).
 4. Jeżeli jakieś postanowienie Regulaminu odwołuje się do adresu Usługodawcy, to należy przez to rozumieć: RzukNET Rafał Chrabąszcz, ul. 3 Maja 42, 22-440 Krasnobród.
 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków gdy Klientem jest Konsument.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 i ma zastosowanie od tego dnia włącznie.

………………
Podpis Klienta

Uwaga: Usługodawca podejmuje niezbędnych starań, aby Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy, jak i orzecznictwo sądowe i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Klient jest konsumentem, przepis ten nie wiąże Klienta. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli zdaniem Klienta jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów, należy poinformować o tym Usługodawcę poprzez zgłoszenie na adres email: biuro@rzuknet.pl; Usługodawca przeanalizuje problem i jeśli dojdzie do wniosku, iż tak jest w istocie, zobowiązuje się takie postanowienie usunąć.